กระกาศกรมศิลปากร เรื่องผู้เสนอราคาที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 เเละไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของงานสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "ท้องสนามหลวงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี เเละรัตนโกสินทร์ ในบริบททางประวัติศาสตร์เเละโบราณราชประเพณี" จำนวน 1,000

(จำนวนผู้เข้าชม 357 ครั้ง)